bezpečnost práce - požární ochrana - motorové vozíky

Kontakt

E-mail: movoz@seznam.cz
Mobil: +420 602 131 588

Kontakt - kancelář

Tel.: +420 465 613 036

Nám. generála Knopa 837,
564 01 Žamberk, IČ: 15593461, DIČ: CZ5507127032,
registrován u MÚ v Žamberku – ID RZP: 245626

MOVOZ - Müller Ľudovít

ČSN OHSAS 18001

Ilustrační obrázek

Od počátku břena 2009 je v platnosti česká norma ČSN OHSAS 18001. Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP. Implementace této normy umožní organizaci systematické přípravy a zavedení politiky a cílů, které budou brát v úvahu nejen požadavky právních předpisů, ale i rizika v oblasti BOZP.

PRINCIPY CERTIFIKACE PODLE OHSAS 18001

Certifikát OHSAS 18001 zaručuje, že systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavedený ve firmě, byl posouzen akreditovaným certifikačním orgánem a vyhovuje požadavkům standardu OHSAS 18001.

Systém řízení není zaměřen na bezpečnost produktu či služeb, ale na bezpečnost zaměstnanců, dočasných zaměstnanců, kontraktorů, návštěvníků a dalšího personálu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci tvoří důležitou součást řízení každé organizace především v návaznosti na právní požadavky. Řada norem pro hodnocení ochrany zdraví a bezpečnosti práce OHSAS 18001 byla vytvořena, aby pomáhala organizacím vytvářet politiku zdraví a bezpečnosti práce.

Certifikace podle OHSAS 18001 se zavádí jako samostatný systém vedle QMS a SM anebo se tyto systémy budují současně jako integrované.

PŘÍNOSY CERTIFIKACE

  • zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních organizace
  • systematické omezování rizik, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
  • kontrolování rizik možného ohrožení zdraví při práci
  • zdokonalování bezpečnosti a hygieny práce v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele.
  • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů - zvýšení výkonnosti
  • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti
  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků na bezpečnost práce

Skutečnost, že disponujete certifikátem OHSAS 18001 dává Vašim klientům na vědomí, že máte výrazný zájem na ochraně svých pracovníků.

Certifikát OHSAS 18001 Vám pomůže přilákat kvalifikované a tedy i náročné pracovní síly a zlepší Váš image nejen na trhu práce, ale umožní systémové ošetření dodržování platných právních požadavků v této oblasti.

Výsledkem OHSAS 18001 je efektivní management společnosti s jasně stanovenými odpovědnostmi, plně uspokojující požadavky právních norem a předpisů a svých zákazníků, což je základ maximalizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhledávání a řízení rizik z dlouhodobého hlediska.